Regulamin sklepu internetowego METBUD

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy metbudsklep.pl , zwany dalej METBUD dostępny jest pod adresem internetowym metbudsklep.pl.
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez MET-BUDSPÓŁKA CYWILNA EWA SOBOLEWSKA KATARZYNA JAWORSKA ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia sklepu internetowego. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości co do treści regulaminu METBUD prosi o kontakt. Chętnie rozwiejemy jakiekolwiek wątpliwości Klientów.
 4. Regulamin jest częścią umowy sprzedaży towarów, które oferujemy, a które prezentowane są w Sklepie internetowym.
 5. Zakupów w sklepie internetowym można dokonywać za pomocą Internetu (przy najnowszej przeglądarce) na dowolnym urządzeniu.
 6. Jako Sprzedawca mamy obowiązek dostarczyć rzeczy wolne od wad. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2

Definicje

Sprzedawca – MET-BUDSPÓŁKA CYWILNA EWA SOBOLEWSKA KATARZYNA JAWORSKA ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: metbud@metbudsklep.pl. Aby łatwiej i bardziej zrozumiale można było zrozumieć treść niniejszego Regulaminu, Sprzedawca w jego treści często będzie się zwracał do Klienta bezpośrednio.

Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży towarów i usług oferowanych w Sklepie internetowym. Należy zwrócić uwagę, że Klienci mogą mieć też status Przedsiębiorcy bądź Konsumenta. Rozróżnienie to opisano w niniejszym Regulaminie.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Nami czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym metbudsklep.pl

Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Użytkownik za pomocą przypisanego mu Panelu hasło może zmienić. Jeżeli Użytkownik zapomni hasła za pomocą strony sklepu może je zresetować.

Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika i przypisanego numeru używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta do zakupu Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie odnowione. Szczegóły odnowienia wyjaśniono na stronie Sklepu.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Użytkownik – Użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres siedziby Sprzedawcy: ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy oraz Biuro Obsługi Klienta: metbud@metbudsklep.pl
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail.
 4. Możliwy będzie także kontakt ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu. Sprzedawca dochowa odpowiedniej staranności, aby na tak wysyłane zapytania odpowiadać bez zbędnej zwłoki.

§4

Warunki korzystania ze sklepu. Wymagania techniczne

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Produktów dostępnych w Sklepie oraz składania zamówień na Produkty niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet o najnowszej wersji przeglądarki internetowej. Dołożymy starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Podczas korzystania ze Sklepu i przy składaniu zamówień za jego pośrednictwem Użytkownik zobowiązuje się do:
 • Używania portalu Sklepu wyłącznie do składania istotnych zapytań i prawnie wiążących zamówień,

 • Nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień,

 • Podania swego adresu e-mail i adresu do korespondencji oraz (lub) innych danych kontaktowych, jeżeli jest to niezbędne do złożenia zamówienia.

§5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe będzie po wypełnieniu formularza zamówienia. Wraz z wypełnieniem formularza zamówienia utworzone zostanie dla Klienta konto – dostęp do przypisanego Użytkownikowi panelu (chyba że Użytkownik wskaże, iż ma już konto w sklepie). Informację o założeniu konta Użytkownik otrzymana drogą mailową.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§6

Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz. Niezbędne jest podanie danych wskazanych w Formularzu, w tym:

 • adres e-mail Użytkownika oraz jego nr telefonu,

 • imię i Nazwisko Użytkownika bądź dane Jego firmy, jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą,

 • adres do dostawy/adres Użytkownika (w tym kraj dostawy),

 • numeru NIP oraz nazwę firmy, jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą,

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w trakcie rejestracji
 3. Użytkownik niezarejestrowany dokonując zakupów w Sklepie po wypełnieniu formularza zamówienia zostaje zarejestrowany jako Użytkownik posiadający konto.
 4. Posiadając dostęp do własnego konta Użytkownik może za pomocą Strony sklepu sprawdzać status swoich zamówień, zarządzać adresami płatności i dostawy, zmieniać szczegóły swojego konta, w tym dokonać zmiany hasła. Użytkownik może także dokonać usunięcia konta wypełniając pole „Usuń konto” – aby dokonać usunięcia należy wpisać hasło przypisane przez Użytkownika do konta.
 5. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto i rozwiązać umowę o świadczenie usług związanych z funkcjonowaniem Sklepu, którą zawarto przy rejestracji konta użytkownika poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7

Zasady składania Zamówienia na Produkty oraz funkcjonowania Sklepu

1. Aby złożyć zamówienie na Produkt na stronie Sklepu, Użytkownik musi przejść procedurę zakupu online, tj.:

– wybrać Produkt, który go interesuje,

– zapoznać się z opisem Produktu,

– dodać wybrany Produkt do Koszyka (za pomocą przycisku „Dodaj do Koszyka),

– następnie przejść do samego Koszyka – ikona w górnym prawym rogu portalu Sklepu,

– zweryfikować czy znajdujące się w Koszyku Produkty mają zostać zakupione. Jeżeli którekolwiek z Produktów z listy jednak nie interesują Użytkownika pod kątem zakupu można go usunąć z Koszyka,

– dokonać płatności (jako zarejestrowany Użytkownik lub wybierając zakup jako gość) i kliknąć przycisk „Kupuję i Płacę”

2. Wraz ze składaniem zamówienia będzie trzeba uzupełnić dane wskazane w formularzu zamówienia, a także zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i dokonać jego akceptacji. Jeżeli Użytkownik nie ma jeszcze konta w sklepie przy pierwszym zamówieniu konto zostanie mu utworzone zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenia zamówienia. Użytkownik wybiera także sposób płatności oraz sposób dostarczenia zamówionego Produktu. Zwracamy uwagę, aby przy składaniu zamówienia sprawdzać poprawność wskazywanych przez Użytkownika danych, a także ilość i rodzaj dodanych do koszyka Produktów.

3. Jeżeli, po złożeniu zamówienia, a przed jego wysyłką Użytkownik zorientuje się, że w zamówieniu jest błąd dotyczący czy to rodzaju lub ilości wybranych Produktów czy też danych dotyczących Użytkownika, prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.

4. Po złożeniu zamówienia i przejściu procedury zamówieniowej na Portalu Sklepu Użytkownik na wskazany przez siebie adres e-mail otrzyma potwierdzenie zamówienia. Otrzymanie wskazanego potwierdzenia nie oznacza jeszcze, że Sprzedawca dokonał akceptacji zamówienia – oznacza potwierdzenie, że Sprzedawca otrzymał zamówienie od Klienta. Kiedy Sprzedawca przetworzy zamówienie i przygotuje je do wysyłki wyśle Użytkownikowi kolejną wiadomość e-mail ze wskazaniem danych przesyłki. Sprzedawca tak zastrzega sobie możliwość weryfikacji czy faktycznie zamówiony przez Użytkownika Produkt znajduje się aktualnie na stanie. Jeżeli Produkt ten będzie jednak niedostępny Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu na rzecz Użytkownika zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy (o ile były uregulowane).

5. W momencie wysłania przez Sprzedawcę i otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia wysyłki dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą.

6. Wraz z potwierdzeniem zamówienia na adres e-mail Użytkownika wysłana także zostanie treść niniejszego Regulaminu. Regulamin ten można zachować w pamięci urządzeń osobistych i odtwarzać go w zależności od potrzeb. Regulamin dostępny także będzie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający jego bezpośrednie pobranie. Regulamin ten stanowi potwierdzenie warunków umowy sprzedaży – wzorzec umowy.

7. Reklamacje na usługi Sklepu związane z działaniem Konta użytkownika oraz działaniem Sklepu można złożyć na adres: metbud@metbudsklep.pl Reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni od dnia, w którym ją otrzymamy.

§8

Cena i płatność

1. Ceny podane na portalu Sklepu zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają jednak opłaty za przesyłkę, którą dodajemy na koniec do ceny, którą ma zapłacić Użytkownik, o ile wartość zamówionych Produktów nie przekracza 200 zł brutto. Jeżeli wartość zamówienia wskazaną kwotę przekracza tj. jest większa niż 200 zł brutto koszt wysyłki ponosi Sprzedawca. Cena za przesyłkę widoczna jest przy wyborze opcji dostawy i po dokonaniu wyboru przez Użytkownika doliczana jest do całkowitej ceny (cena za przesyłkę widoczna jest po wejściu na ikonę Koszyk).

2. Użytkownik wyraźnie upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur w formie elektronicznej. Każdą fakturę elektroniczną dostarczymy na adres e-mail, który Użytkownik podał podczas rejestracji lub składania zamówienia. Prosimy o powiadomienie nas o zmianie adresu e-mail. Jeśli Użytkownik nie powiadomi Sprzedawcy o zmianie, korespondencję będziemy wysyłać na dotychczasowy, znany Sprzedawcy adres e-mail. Składając zamówienie Użytkownik może zrezygnować z faktury elektronicznej – wtedy wysłana mu zostanie faktura papierowa. Sprzedawca stara się jednak dbać o środowisko dlatego zachęcamy do korzystania z faktur elektronicznych.

3. Ceny na stronie Sklepu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże zmiany cen nie mają zastosowania do zamówień już złożonych.

4. Użytkownik może skorzystać z metod płatności znajdujących się na Stronie sklepu.

5. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

6. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny za zamówiony Produkt, w tym za koszty dostawy o ile wystąpią, nie później niż wraz ze składaniem zamówienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki dopiero po zrealizowaniu płatności według metod wskazanych na stronie sklepu. Oczywiście Klient może wybrane przez siebie Produkty pozostawić w koszyku nie decydując się na ich opłacenie w danej chwili i wrócić do zakupów w terminie późniejszym. Liczyć należy się jednak z tym, iż w czasie tym inny Użytkownicy wskazane Produkty nabędą przez co znikną one z koszyka Klienta, jeżeli nie będą już one na daną chwilę dostępne. Użytkownik zarejestrowany może także sprawdzać Status swoich zamówień poprzez przypisany do niego panel.

7. Użytkownik w momencie składania zamówienia składa oświadczenie, że pouczony został, iż zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Użytkownik może też odmówić złożenia wskazanego oświadczenia (brak jego odhaczenia), przez co Umowa Sprzedaży nie dojdzie do skutku.

§9

Dostawa

1. Sprzedawca realizuje dostawę zamówionych Produktów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zakupione Produkty dostarczone są w sposób, który Użytkownik wybrał w trakcie składania zamówienia. Cena za dostawę również podana zostaje wraz ze złożeniem zamówienia i doliczona jest do ceny, którą łącznie winien zapłacić Użytkownik, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia na Produkty o wartości powyżej 200 zł brutto realizowane są na koszt Sprzedawcy.

3. Dostarczymy Produkt(y) zgodnie z Potwierdzeniem zamówienia i we wskazanym w nim terminie lub, jeśli termin dostawy nie został podany w potwierdzeniu zamówienia, w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych.

5. Przez Dni Robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem Świąt i dni wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Jeżeli z powodu wyjątkowych okoliczności spodziewamy się, że może dojść do opóźnienia w dostawie, skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, ma możliwość odstąpi od Umowy. W takim wypadku wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.

7. Kiedy nie możemy zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Użytkownika możemy zwolnić się ze zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu produktu oraz za tę samą cenę. Oferujemy wtedy Użytkownikowi Produkt zastępczy, wskazując jednocześnie o prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na nasz koszt. Nie ma zatem żadnego obowiązku przyjęcia Produktu zastępczego przez Użytkownika – przyjęcie to za każdym razem wymaga zgody Użytkownika.

8. W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone” z chwilą, gdy Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie Produktu – chwila dostawy.

9. Jeżeli Użytkownik jest w zwłoce w zakresie odbioru zamówienia, udzielimy Użytkownikowi dodatkowego terminu na odbiór zamówienia. W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia w tym dodatkowym terminie, mamy prawo anulować zamówienie (odstąpi od Umowy), a Umowa zostanie rozwiązana. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.

10. W momencie wydania produktu na Użytkownika jako Klienta będącego konsumentem przechodzą prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, przede wszystkim ryzyko utraty lub uszkodzenia.

11. Jeżeli w trakcie odbioru Produktu Użytkownik stwierdzi jakiekolwiek jego uszkodzenie, które mogło mieć związek z przewozem, należy to natychmiast zgłosić do Przewoźnika. O problemie poinformuj także Sprzedawcę, aby usprawnić procedurę reklamacji.

§10

Reklamacja i gwarancja

1. Produkty dostępne w ofercie Sklepu są nowe. Szczegółowy opis danego Produktu znajduje się bezpośrednio przy nim i umieszczony został w sposób najbardziej przejrzysty dla Użytkownika. 

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

3. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, przede wszystkim ustalając, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.

4. Jeżeli towar ma wadę, Klient Konsument może w ramach rękojmi:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

5. Zgłoszeń reklamacyjnych można dokonywać w dogodny dla Konsumenta sposób. Zalecamy przy tym wysłanie odpowiedniego e-maila na adres: metbud@metbudsklep.pl wraz z podaniem i opisem wad stwierdzonych w dostarczonym Produkcie. Ustosunkujemy się do przesłanej reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zaznaczamy jednak, że nieotrzymanie przez Nas zwrotu reklamowanego Produktu może uniemożliwić nam zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie. Użytkownik może skorzystać także przy zgłoszeniu reklamacji z Naszego wzoru znajdującego się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy tj. ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów. Koszt dostarczenia pokrywa Klient. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwróci koszty dostarczenia reklamowanego Produktu.

8. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy i koszt odesłania Produktu do Klienta.

§11

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Konsument, który zawarł umowę za pomocą Strony Sklepu może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Termin 14 dni liczony jest od daty, w której Konsument wszedł w posiadanie Produktu bądź w której osoba trzecia wskazana przez Konsumenta weszła w jego posiadanie (data odbioru).

2. Konsument może odstąpić od Umowy składając Nam oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu, jednakże nie jest to konieczne. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może nam wysłać na adres e-mail: metbud@metbudsklep.pl bądź na adres siedziby Sprzedawcy MET-BUDSPÓŁKA CYWILNA EWA SOBOLEWSKA KATARZYNA JAWORSKA ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów

3. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu Umowa sprzedaży Produktu uznana zostaje za niezawartą.

4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zwracamy mu wszystkie otrzymane od niego Płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu o ile został uprzednio przez Konsumenta poniesiony (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób doręczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni, od dnia w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta co do wykonania prawa odstąpienia. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Zwrotu płatności wskazanych powyżej w ust. 4 Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie użyte zostały przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym wypadku jednak Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.

6. Zwracany na skutek odstąpienia od Umowy sprzedaży Produkt zwrócić należy na adres Sprzedawcy z dopiskiem „ZWROT”.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia od Umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu Sprzedawcy.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu m. in. do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§12

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 • formularz kontaktowy;
 • newsletter;
 • prowadzenie Konta Klienta.
 1. Usługi wskazane w powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 4. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej na Stronie sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego (podaniu adresu e-mail, na który ma przychodzić subskrypcja) do Klienta mogą przychodzić odpowiednie informacje marketingowe od Sprzedawcy. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy bądź też o aktualnych kampaniach bądź promocjach Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 8. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.
 9. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Klient może usunąć swoje konto poprzez przypisany do niego Panel klikając w „usuń konto” bądź wysłać do Sprzedawcy e-maila na adres metbud@metbudsklep.pl z prośbą o usunięcie Konta.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hackerskie.
 11. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.
 12. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 13. Realizując obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.

§13

Prawa Autorskie. Ochrona.

 1. Sprzedawca zaznacza, iż wszelkie prawa do Sklepu internetowego METBUD w tym przede wszystkim majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony internetowej Sklepu, a także do logotypów zamieszczanych na Stronie internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Sprzedawcy. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy dany element sklepu objęty jest ochroną związaną z prawami autorskimi prosimy o bezpośredni kontakt.
 2. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Sklepu internetowego w jakikolwiek sposób w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 3. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje czy też zasady uczciwej konkurencji, bądź jakąkolwiek tajemnicę chronioną prawem prosimy o uprzednie zawiadomienie Sprzedawcy celem rozstrzygnięcia zaistniałej sytuacji.

§14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, czy zawartej Umowy Sprzedaży jest właściwy sąd powszechny.
 5. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy w pierwszej kolejności polubownie. Klient, który jest konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy każdym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl. Możliwe jest również skorzystanie przez Klienta – Konsumenta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych w Polsce. Istnieje również unijna platforma internetowa do rozstrzygania sporów ODR dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023

Załącznik nr 1

Wzór zgłoszenia reklamacji Produktu

Miejscowość i Data

_________________________

_________________________

Imię i Nazwisko Klienta – Konsumenta

_________________________

Dane adresowe Klienta

_________________________

Nr tel.:

_________________________

e-mail

MET-BUDSPÓŁKA CYWILNA EWA SOBOLEWSKA KATARZYNA JAWORSKA ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów

Zgłoszenie reklamacji

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………, nr zamówienia ……………………. Produkt w postaci …………………………………………. jest wadliwy. Wada polega na …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy*

 • nieodpłatną naprawę towaru*

 • obniżenia ceny towaru o kwotę …………………………. (słownie: ………………………………………………..) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………………………………………/przekazem pocztowym na mój adres*

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………………………*

Celem weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego przesyłam do Państwa wadliwy towar. Proszę o ustosunkowanie się do niniejszej reklamacji

Z poważaniem

*niepotrzebne skreśli

Załącznik nr 2

Warunki gwarancji

MET-BUDSPÓŁKA CYWILNA EWA SOBOLEWSKA KATARZYNA JAWORSKA ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów, niniejszym udziela gwarancji dla:

  1. Produktu na okres (liczony w zależności od rodzaju Produktu) od daty zakupu umieszczonej na dowodzie zakupu

  2. akcesoriów do ww. Produktu, na okres 6 miesięcy od daty zakupu umieszczonej na dowodzie zakupu.

 1. Podstawą do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej Produktu jest dostarczenie wraz z kompletnym Produktem (wraz z istotnymi akcesoriami) oryginału karty gwarancyjnej oraz kopii dokumentu zakupu. Kserokopie karty nie będą honorowane.

 2. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Wady fizyczne Produktu objętego gwarancją i ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty przyjęcia produktu do naprawy przez MET-BUDSPÓŁKA CYWILNA EWA SOBOLEWSKA KATARZYNA JAWORSKA ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów

 4. W okresie trwania gwarancji użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany Produktu na wolny od wad, w przypadku gdy:

  1. w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy (wymagające wymiany podzespołów), a produkt nadal wykazuje wady,

  2. Gwarant stwierdzi, że nastąpiła wada niemożliwa do usunięcia.

 5. Gwarancja nie obejmuje:

  1. normalnego zużycia materiałów i elementów eksploatacyjnych (np. naturalny spadek żywotności akumulatorów i baterii), jeśli nie jest ono nadmierne z powodu wady materiału, projektu lub wykonania,

  2. mechanicznego uszkodzenia i wywołane nimi wady,

  3. uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania produktu,

  4. uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, takie jak: zalanie cieczą, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondensację pary wodnej w zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, działanie czynników chemicznych, a także innych będących poza kontrolą Gwaranta,

  5. uszkodzenia powstałe na skutek samowolnych napraw i przeróbek dokonanych przez kupującego lub osoby nieupoważnione,

  6. uszkodzeń wynikających z naturalnego zużycia, takich jak: zarysowania, zabrudzenia, otarcia, wytarcia napisów itp.

  7. uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem telefonu ze zmodyfikowanym oprogramowaniem systemowym, niezaaprobowanym przez producenta Produktu,

  8. funkcjonowania usług i/lub treści multimedialnych firm trzecich dostępnych za pośrednictwem Produktu,

  9. kompatybilności Produktu w działaniu z innymi akcesoriami lub urządzeniami.

 6. Wszelkie zmiany na karcie gwarancyjnej oraz uszkodzenia spowodowane czynnikami opisanymi w punkcie 6. powyżej stanowią podstawę do odmowy naprawy gwarancyjnej.

 7. Termin naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku zakłóceń spowodowanych okolicznościami sił wyższych, jak klęski żywiołowe itp.

 8. Naprawa Produktu może wiązać się z koniecznością wprowadzenia nowych lub odnowionych elementów do Produktu.

 9. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do utraconych korzyści w związku z wadą Produktu.

 10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres w jakim Produkt podlegał naprawie.

 11. Naprawa bądź wymiana Produktu wiąże się z ryzykiem utraty danych przechowywanych w Produkcie, zatem zaleca się sporządzenie kopii zapasowej wszelkich treści i danych przechowywanych w Produkcie, gdyż w trakcie wymiany lub naprawy takie treści lub dane mogą ulec zniszczeniu.

 12. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną niewłaściwym użytkowaniem Produktu.

 13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

Załącznik nr 3 do Regulaminu

(oświadczenie to należy wypełnić w przypadku chęci odstąpienia przez Konsumenta od Umowy)

___________________________

Miejscowość i Data

_________________________

Imię i Nazwisko Klienta

_________________________

Dane adresowe Klienta

_________________________

Kod pocztowy/ Miejscowość

MET-BUDSPÓŁKA CYWILNA EWA SOBOLEWSKA KATARZYNA JAWORSKA ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Ja niżej podpisany/-a ………………………………………………………[Imię i nazwisko Kupującego] niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży, której przedmiotem był ……………………………………………………………………….[nazwa kupionego Produktu].

Umowa, o której mowa powyżej, została zawarta w dniu ………………………………[data zawarcia umowy sprzedaży], za pośrednictwem sklepu internetowego Metbud. Zakupiony towar otrzymałam/em w dniu …………………………………….[data odbioru Produktu].

_____________________

Podpis Klienta (tylko jeżeli oświadczenie to jest wysyłane w wersji papierowej)